Πλαίσιο Αξιολόγησης για επιτυχημένες πρωτοβουλίες

Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια ενέργεια ή μια παρέμβαση ή ένα έργο έχει προοπτική ώστε να θεωρηθεί επιτυχημένο, έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Interkulturelles Forum Fulda e.V (Γερμανία), ένα πλαίσιο ανάλυσης με βάση τη μεθοδολογία SWOT.

Το Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι πολύ εύκολο στη χρήση, δεδομένου ότι κατασκευάζεται από μια αρχική ανάλυση SWOT που περιλαμβάνει βασικούς δείκτες, οι οποίοι αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα συγκεκριμένων συνθηκών και πτυχών δράσης.

Επομένως, το Πλαίσιο είναι χρήσιμο ώστε να λάβει ο καθένας μια αρχική αξιολόγηση σχετικά με κάποια πρακτική του έργου και να αποφασίσει αν θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον ή όχι ανάλογα με τους συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://inemproject.com/evaluation-framework-for-successful-initiatives/