Ενωσιακο εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών

Το πολυγλωσσικό ενωσιακό εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων, προορίζεται για χρήση από οργανισμούς που παρέχουν συνδρομή σε υπηκόους τρίτων χωρών. Το εργαλείο βοηθά στην καταγραφή των δεξιοτήτων, των προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας των υπηκόων τρίτων χωρών και στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών σχετικά με τα περαιτέρω βήματα, όπως π.χ. διαδικασίες αναγνώρισης πτυχίων, πιστοποίηση δεξιοτήτων, υπηρεσίες στήριξης για περαιτέρω κατάρτιση ή για εύρεση απασχόλησης.

Ενδεικτικά το πολυγλωσσικό διαδικτυακό εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια συνέντευξη για την καλύτερη διάγνωση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των εμπειριών του ατόμου.
Το εργαλείο βοηθά τα άτομα να δημιουργήσουν ένα προφίλ των δεξιοτήτων τους και βοηθά τους συμβούλους να καθοδηγήσουν για τα επόμενα βήματα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
• Υποστήριξη περαιτέρω αξιολόγησης.
• διαμορφώνουν μια βάση για την παροχή καθοδήγησης.
• συμβάλουν στον εντοπισμό των αναγκών αναβάθμισης προσόντων ·
• υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και αντιστοίχισης θέσεων εργασίας.

Το εργαλείο είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό δεξιοτήτων. ΔΕΝ προορίζεται για εργαλείο αναγνώρισης ή πιστοποίησης ικανοτήτων ή προσόντων.